LEE KUM KEE

Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden

"Wij","we", "ons" of "onze" betekent elk van de dochterondernemingen, filialen en gelieerde ondernemingen van Lee Kum Kee (hierna gezamenlijk aangeduid als de "onderneming"). Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door, want deze zijn van toepassing op uw gebruik van deze website ("website"). Als u deze website gebruikt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze pagina bij te werken. De herziene voorwaarden zijn van kracht zodra deze zijn geplaatst.

2. Registratie

 1. Mogelijk moet u zich bij ons registreren om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (subportaal). Waar u geregistreerd dient te zijn:
  1. moet u ons juiste, volledige en bijgewerkte registratie-informatie verschaffen, en
  2. dient u gebruikersnamen en wachtwoorden die u van ons krijgt te beveiligen, en
  3. autoriseert u ons om aan te nemen dat, als iemand van de site gebruikmaakt met uw naam en wachtwoord, dat u dat zelf bent of iemand die daarvoor toestemming heeft van u.
 2. U accepteert dat uw gebruik van bepaalde subportalen mogelijk onderworpen is aan aanvullende algemene voorwaarden. Als dit het geval is, stellen we u op de hoogte. Deze aanvullende algemene voorwaarden:
  1. gelden voor uw gebruik van het subportaal als aanvulling op deze Algemene voorwaarden, en
  2. hebben voorrang over deze Algemene voorwaarden in geval van enige tegenstijdigheid.

3. Diensten

 1. U accepteert dat wij, naar eigen goeddunken, en met of zonder kennisgeving :
  1. de website en elk onderdeel ervan kunnen veranderen (inclusief alle sub-portalen waarvoor u zich dient te registreren), en
  2. de website of een onderdeel ervan en de daarop beschikbare diensten kunnen wijzigen of beëindigen zonder kennisgeving.

4. Inhoud van de website

 1. U erkent dat er auteursrechten en mogelijk andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website rusten (intellectuele eigendomsrechten). Tenzij dit uitdrukkelijk bij de wet is toegestaan, mag u het volgende niet zelf doen, er niet zelf aan deelnemen of een ander persoon geen toestemming geven dit te doen:
  1. de inhoud verkopen, reproduceren, wijzigen, vertonen, openbaar uitvoeren, gebruiken om op basis ervan afgeleide werken voor te bereiden, opnieuw openbaar te maken of op enige andere manier te gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, of
  2. de inhoud op een andere website of op computers binnen een netwerkomgeving gebruiken voor enig doel, of
  3. de inhoud die bestaat uit downloadbare software reverse-engineeren, of
  4. op andere wijze inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van wie dan ook door gebruik van de website en de inhoud.
 2. Niets dat u doet op of met betrekking tot de website zal leiden tot het overdragen van intellectuele eigendomsrechten aan u of u toestemming geven gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten behalve als dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

5. U verbindt zich ertoe om de website niet te gebruiken om:

 1. inhoud waar u geen rechten over heeft (zowel propriëtair, contractueel of fiduciair) of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, omslachtig, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is, te uploaden, plaatsen, e-mailen, of aan te bieden of op andere wijze te verzenden,
 2. u uit te geven voor een andere persoon of entiteit door het verzenden van vervalste of gemanipuleerde inhoud via gebruik van de diensten,
 3. inhoud die in overtreding is van eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten, inclusief, zonder beperking, patenten, handelsmerken, zakengeheimen en auteursrechten van enige partij, te uploaden, plaatsen, e-mailen, of aan te bieden of op andere wijze te verzenden,
 4. enige vorm van ongewenste of ongemachtigde reclame, promotiemateriaal, “junk e-mails”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidesystemen”, of enige andere aanbieding, behalve reclame of promotiemateriaal waarvoor wij nadrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven, te uploaden, plaatsen, e-mailen, of aan te bieden of op andere wijze te verzenden,
 5. inhoud die softwarematige virussen of een andere computercode bevat, of bestanden of programma's die de functionaliteit van de websites en/of computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur waaruit deze bestaan kunnen storen, vernietigen of er de functionaliteit van kunnen beperken, te uploaden, plaatsen, e-mailen, of aan te bieden of op andere wijze te verzenden,
 6. de diensten of de servers en de netwerken die gebruikt worden om de diensten aan te bieden te verstoren of te ontregelen, of om niet te voldoen aan de vereisten, procedures, beleidslijnen of regelgeving van dergelijke netwerken,
 7. persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

U erkent dat de website geen verplichting heeft om inhoud van te voren te controleren, maar de website heeft het recht (maar niet de verplichting) naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de diensten te weigeren of verwijderen. Zonder beperking van dit recht, heeft deze website het recht om enige inhoud te verwijderen die, naar zijn mening, in strijd is met de algemene voorwaarden of die, naar zijn mening, anderszins verwerpelijk is.

6. Links en advertenties

 1. We hebben niet alle websites onderzocht die aan deze website zijn gelinkt en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van eventuele pagina's buiten deze website of voor enige andere websites die aan deze website zijn gelinkt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites die via reclame of via eventuele zoekmachines aan onze website zijn gelinkt).
 2. Sommige links op de website worden automatisch aangemaakt en kunnen beledigend of ongepast zijn voor sommige mensen. Het opnemen van enige links impliceert op geen enkele wijze dat wij de gelinkte website onderschrijven en u gebruikt de links op uw eigen risico.

7. U gebruikt de site op eigen risico.

 1. U gebruikt de site op eigen risico. U dient de risico's met betrekking tot het gebruik van enige inhoud te beoordelen en te dragen, waaronder garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Met name waar informatie over bedrijven, investeringen of effecten wordt verstrekt op of via de website, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. Zoek altijd zelf onafhankelijk advies met betrekking tot enige inhoud.
 2. We streven naar een handige en functionele website, maar garanderen niet dat er geen fouten in de inhoud staan of dat de website of de server waarop deze staat geen virussen of andere schadelijke componenten bevat.
 3. Hoewel we ons redelijk inzetten om de inhoud van de website te onderhouden, ondernemen we geen ondersteunende of onderhoudende diensten voor de inhoud. We moedigen u aan back-ups te maken van inhoud die u op de website plaatst, onderhoudt of gebruikt.
 4. Indien uw gebruik van de website leidt tot de noodzaak voor reparatie aan of vervanging van eigendom, materiaal, apparatuur of gegevens, zijn wij niet verantwoordelijk voor de kosten.
 5. Zonder beperkingen met betrekking tot bovenstaande bepalingen wordt alles op de website aan u geleverd "als dusdanig" en "volgens beschikbaarheid”, zonder enige uitgedrukte of geïmpliceerde garantie of voorwaarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. We sluiten alle verklaringen en garanties uit, in de meest ruime zin als toegestaan bij elke van toepassing zijnde wetgeving.
 6. Als een jurisdictie de uitsluiting van impliciete garanties volgens paragraaf (e) niet toestaat, maar wel beperkingen van een bepaalde mate toestaat, dan beperken we onze garanties tot die mate.

8. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover toegestaan door de wet, is geen enkele partij, met inbegrip van de onderneming, die is betrokken bij het creëren, produceren of het leveren van de website of enige inhoud aansprakelijk voor enige directe schade, incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade, verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van goodwill, voordelige koop of mogelijkheden, of verlies van verwachte besparingen die voortvloeien uit uw toegang tot, gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de website en de inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of enig ander wettelijk principe, en ongeacht of we wel of niet op de hoogte zijn van de kans op dergelijke schade.
 2. Als een jurisdictie de uitsluiting of beperking van impliciete garanties volgens paragraaf (a) niet toestaat, maar wel beperkingen van een bepaalde mate toestaat, dan beperken we onze garanties tot die mate.

9. Annulering

 1. Waar u zich bij ons dient te registreren, kunt u deze registratie te allen tijde annuleren door ons hiervan op de hoogte te brengen. We kunnen uw registratie annuleren als u de website lange tijd niet gebruikt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u enige van toepassing zijnde wetgeving hebt overtreden, of gehandeld hebt in strijd met de letter of de geest van deze overeenkomst, of onze rechten of die van een andere partij hebt geschonden.
 2. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden genaamd “U gebruikt de website op eigen risico”, “Beperking van aansprakelijkheid”, en “Algemene bepalingen” blijven van kracht na annulering van uw registratie of beëindiging van deze overeenkomst.

10. Kennisgeving

 1. De nodige kennisgevingen aan u doen we door deze op de website te plaatsen. U gaat ermee akkoord:
  1. om de website te checken op kennisgevingen, en
  2. dat we de kennisgeving als door u gelezen kunnen beschouwen nadat deze op de website geplaatst wordt.

11. Algemene bepalingen

 1. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal het niet-afdwingbare deel zoveel mogelijk van kracht blijven en blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht. Op deze overeenkomst is het recht van Hongkong van toepassing. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven van Hongkong.
 2. U stemt ermee in ons en onze functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, claims, acties of eisen, inclusief zonder beperking redelijke juridische en administratieve kosten, door u beweerd met betrekking tot of resulterend uit uw gebruik van de website of de inhoud, of uw schending van deze overeenkomst.

Inhoud is inclusief zaken die u kunt zien, lezen, horen of downloaden via de site, of waar u via de site toegang tot hebt (inclusief maar niet beperkt tot berichten, bestanden, gegevens, software, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekst en ander materiaal).

12. Privacy

 1. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de onderneming als gevolg van uw gebruik van de website (bijvoorbeeld wanneer u zich op de website registreert). Als dit gebeurt, worden uw gegevens verwerkt volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van de onderneming.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. Voor zover een vertaalde versie in strijd is met dit beleid, geldt de Engelse versie.

 

By accepting or continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies and our privacy policy